amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Poniższy dokument zatytułowany „Polityka Przetwarzania Danych Osobowych” (dalej: “Polityka”) określa zasady ochrony danych osobowych w Poradni AMIE należącej do Akademii Motywacji i Edukacji Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12/10 (dalej jako: Poradnia AMIE).
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.

Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe świadczenie na rzecz Klienta usług w ramach Poradni AMIE.

I. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe klientów Poradni AMIE są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z działalnością poradni, w tym zapewnienia odpowiedniego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz edukacyjnego.

A także:

 • w celach archiwizacji danych dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) “RODO”),
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości świadczonych przeze Poradnie AMIE usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) “RODO”),
 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) “RODO” w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

II. Zakres przetwarzanych danych:

Poradnia AMIE przetwarza jedynie dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji swoich usług. Mogą to być między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje medyczne oraz inne dane niezbędne do świadczenia usług, a także pozostałe rodzaje danych osobowych, m.in. wykształcenie, sytuacja rodzinna, stan zdrowia oraz wszelkie inne dane, które zostały podane przez Klienta dla celów wskazanych w punkcie I.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się na podstawie zgody klienta lub
w celu wykonania umowy, której stroną jest klient.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe Klienta ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 • m.in. psychologom, psychoterapeutom, którzy świadczą usługi w ramach Poradni AMIE;
 • osobom upoważnionym przez klienta;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • dostawcom usług informatycznych oraz innych firm dostarczających rozwiązań technicznych do realizacji usługi;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w zakresie dochodzenia należnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

Zastrzegamy jednak, że w dwóch ostatnich przypadkach przekazanie danych nie obejmuje treści udzielonej konsultacji, a jedynie dane osobowe, bądź inne dane wprowadzone przez Klienta do systemu informatycznego.

V. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potencjalnych roszczeń tj. przez okres 6 lat (zgodnie z kpc) licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.

IV. Prawa klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Klienci Poradni AMIE mają prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do usunięcia danych jeżeli zdaniem klienta nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać dane osobowe;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych:

Poradnia AMIE podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych klientów, w tym zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem.


Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów mogą być udzielane na żądanie klienta lub w regulaminie Poradni AMIE.