Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez firmę Akademia Motywacji i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12/10, 00-286 Warszawa, NIP: 5252586700, usług opisanych poniżej, obejmujących:
  a. zasady i tryb zawierania, rozwiązywania oraz wygasania Umów (zgodnie z zawartą poniżej definicją);
  b. zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną;
  c. zakres obowiązków stron,
  d. zasady i tryb wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  a. Cennik –zestawienie cen świadczonych Usług psychologicznych, stanowiące element Umowy, zamieszczone w Serwisie;
  b. Formularz – formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, którego wypełnienie umożliwia zawarcie Umowy oraz korzystanie z usług;
  c. AMIE – firma Akademia Motywacji i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dane szczegółowe powyżej), będąca Usługodawcą usług świadczonych elektronicznie opisanych w niniejszym Regulaminie;
  d. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach Serwisu;
  e. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  f. Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług;
  g. Serwis – witryna internetowa dostępna na stronie internetowej www.poradnia-amie.pl, za pomocą której możliwe jest nawiązanie współpracy w celu korzystania z Usług psychologicznych;
  h. Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa;
  i. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.);
  j. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;
  k. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  m. Usługa psychologiczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta, realizowana każdorazowo przez Specjalistę, polegająca na świadczeniu pomocy psychologicznej;
  l. Usługa Serwisu – usługa świadczona drogą elektroniczną związana z funkcjonowaniem Serwisu, polegająca na udzielaniu informacji o warunkach zawierania Umów oraz świadczenia Usług psychologicznych, związana w szczególności z funkcjonowaniem Formularza, kalendarza oraz wykazu Specjalistów;
  m. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);
  n. Ustawa o zawodzie psychologa – ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz. U. z 2019 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.).
 1. W ramach Serwisu dostępne są następujące usługi:
  a. Usługi Serwisu;
  b. Usługi psychologiczne.
 2. Usługi Serwisu polegają na nieodpłatnym udzielaniu za pośrednictwem Serwisu informacji o warunkach zawierania Umów oraz świadczenia Usług psychologicznych. Wiążą się w szczególności z funkcjonowaniem Formularza, kalendarza oraz wykazu Specjalistów, umożliwiających zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 4 Regulaminu oraz z funkcjonowaniem Formularza kontaktowego.
 3. Usługi psychologiczne świadczone są drogą elektroniczną w formie:
  a. Rozmowy internetowej głosowej;
  b. Rozmowy internetowej wideo;
 4. W przypadku wyboru usługi psychologicznej świadczonej stacjonarnie, Klient w celu skorzystania z niej musi pojawić się w Poradni AMIE, której adres zostanie podany w Serwisie przed złożeniem zamówienia obejmującego Usługę psychologiczną.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez Specjalistę na zasadach określonych w Ustawie o zawodzie psychologa.
 6. Usługi psychologiczne Specjalisty są płatne. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
 7. Usługi psychologiczne wykonywane są na podstawie Umowy z Klientem.
 1. Z Usługi psychologicznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania z usługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy wysłać wiadomością e-mail na adres: poradnia@amie.pl bądź listownie na adres Serwisu wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. AMIE zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości opiekuna prawnego oraz ewentualnego skonsultowania z nim zasad świadczenia Usług psychologicznych.
 2. Usługa psychologiczna w formie rozmowy internetowej głosowej lub wideo polega na rozmowie ze Specjalistą, prowadzonej przy użyciu komunikatora internetowego (Skype/ Zoom etc.). Możliwe jest także użycie innego rodzaju zbliżonego komunikatora internetowego, po uprzednim uzgodnieniu jego zastosowania z AMIE bądź Specjalistą.
 3. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut lub 30 minut w przypadku Usługi psychologicznej wstępnej (konsultacji wstępnej).
 4. Wybór formy świadczenia Usługi psychologicznej oraz komunikatora internetowego (z zastrzeżeniem §3 ust. 2 powyżej) należy do Klienta.
 5. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usługi psychologicznej (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie bycie pod wpływem substancji odurzających), sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty za sesję.
 6. Specjalista może odmówić wykonania Usługi psychologicznej jeżeli uzna, że forma świadczenia Usługi jest nieadekwatna lub niewystarczająca do sygnalizowanego przez Klienta problemu (w szczególności w przypadku istotnych zaburzeń, wymagających podjęcia niezwłocznych czynności leczniczych lub czynności wymagających kontaktu bezpośredniego).
 1. W celu skutecznego zawarcia Umowy Klient powinien:
  a. Wybrać usługę, Specjalistę oraz termin usługi spośród dostępnych terminów w kalendarzu oraz dokonać rezerwacji usługi;
  b. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego warunki, a także zapoznać się z Polityką Prywatności;
  c. Opłacić Usługę psychologiczną w ciągu 1 godziny zgodnie z instrukcjami zawartymi na www lub w emailu zwrotnym, otrzymanym po dokonaniu rezerwacji.
 2. Opłaty, w wysokości zgodnej z Cennikiem, należy dokonać w formie przelewu za pośrednictwem operatora Przelewy24 lub tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy wskazany na www lub w emailu zwrotnym.
 3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.
 4. Umowa o świadczenie Usługi psychologicznej zawarta zostaje z momentem jej opłacenia, przez który rozumie się zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym AMIE. Ewentualnie, po uzgodnieniu z AMIE, możliwe jest w przypadkach pilnych zawarcie Umowy na podstawie przesłanego AMIE potwierdzenia przelewu.
 5. Utrwalenie oraz udostępnienie postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonej rezerwacji Usługi psychologicznej oraz poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 6. Zapłata nie jest zaliczką i jest bezzwrotna, ale pacjent bez konsekwencji może przełożyć wizytę na inną datę przed upływem 24 godzin od terminu sesji.
 7. W przypadku, gdy z jakiejś przyczyny dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać inny termin zamówionej usługi u Specjalisty.
 8. AMIE na życzenie Klienta wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres poradnia@amie.pl dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.
 1. Do korzystania z Usług Serwisu wymagane jest:
  a. posiadanie urządzenia końcowego w postaci komputera lub urządzenia mobilnego – smartfona lub tableta;
  b. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  c. posiadanie aktualizowanej przeglądarki internetowej w konfiguracji umożliwiającej korzystanie z Cookies. W przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co AMIE nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Do korzystania z Usług psychologicznych wymagane jest:
  a. posiadanie urządzenia końcowego w postaci komputera lub urządzenia mobilnego – smartfona lub tableta;
  b. posiadanie aktywnego mikrofonu, słuchawek lub głośnika, kamery internetowej (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video).
  c. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  d. posiadanie dostępu do odpowiedniego komunikatora internetowego (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video);
 3. Korzystanie z Komunikatora internetowego wybranego przez Klienta może wymagać wypełnienia dodatkowych kryteriów technicznych.
 4. Korzystanie z usług może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 5. W celu korzystania z usług niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta w postaci adresu email, ewentualnie innych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych AMIE, Specjalisty oraz osób trzecich.
 7. Klienta obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania do Systemu treści o charakterze bezprawnym.
 8. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podkreślenia wymaga, że korzystanie z usług wiąże się z ryzykiem właściwym dla usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w szczególności w postaci problemów technicznych niezależnych od AMIE, leżących po stronie dostawców usług internetowych. Zagrożeniem każdego użytkownika sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego szkodliwym oprogramowaniem. Zalecane jest, każdemu użytkownikowi sieci Internet korzystanie ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz stale aktualizowanych przeglądarek internetowych.
 9. Tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną został opisany w §11 Regulaminu.
 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 2. Klient może odstąpić od Umowy, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres email: poradnia@amie.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Zwrot płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. AMIE zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto.
 5. W przypadku wykonania całej Usługi psychologicznej przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, prawo do odstąpienia przez Klienta wygasa. Zawierając Umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 nr 683 dalszymi zm.), a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi przez Usługodawcę.
 1. W celu skorzystania z usług niezbędne jest przekazanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci adresu email, a także ewentualnie innych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przedstawione zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 1. AMIE nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
  a. awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
  b. innych przyczyn niezależnych od AMIE.
 2. AMIE ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 3. W przypadku odwołania Usługi psychologicznej przez AMIE lub Specjalistę, Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od Umowy dotyczącej tej usługi.
 4. Klient i AMIE nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych AMIE może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto AMIE będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.
 6. AMIE ma prawo wstrzymania zawierania Umów lub świadczenia usług po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w Serwisie. Umowy, które zostały prawidłowo zawarte przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu zawierania Umów lub świadczenia usług zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać w postaci elektronicznej za pomocą e-maila wysłanego na adres: poradnia@amie.pl
 2. W celu usprawnienia procesu reklamacji wskazane jest złożenie reklamacji w ciągu 14 od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a. oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
  b. dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji – czego się spodziewał, jaka była jakość porady, jaki stosunek Specjalisty do Klienta itp.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi wiadomością e-mail wysłaną na wskazany przez Klienta w treści reklamacji adres e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów.
 2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść Umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.
 3. AMIE i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący konsumentem może skorzystać m. in. z następujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy;
  – Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres: poradnia@amie.pl tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Akademia Motywacji i Edukacji Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 12/10 Warszawa 00-286

email.: poradnia@amie.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić