amie_poradnia_kolor_jasne_tlo_2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119):

  1. wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez AMIE sp. z o. o. w celu niezbędnym dla potrzeb konsultacji, diagnozy psychologicznej i psychoterapii. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy AMIE sp. z o.o.; mam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, poprzez wysłanie wiadomości adres e-mail: admindo@amie.pl zawierającej stosowne żądanie; mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem wykonania usługi w zakresie konsultacji, diagnozy psychologicznej i psychoterapii a ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potencjalnych roszczeń tj. przez okres 6 lat (zgodnie z kpc) licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.
  2. wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na otrzymywanie od AMIE sp. z o. o. materiałów psychoedukacyjnych i innych informacji związanych z leczeniem przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie adres mailowy. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na otrzymywanie od AMIE sp. z o.o. informacji o terminie i godzinie umówionej wizyty lub ich zmianach, które będą przesyłane za pośrednictwem telefonu na powyżej wskazany przeze mnie nr telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.